Privātuma politika

Mums ir svarīga jūsu datu drošība. Mūsu Personas datu apstrādes politikā, cita starpā, aprakstīts, kādus datus mēs vācam, kādam mērķim tas tiek darīts, kā arī norādītas jūsu iespējas kontrolēt savus datus un informācija par iespēju sazināties ar mums.

Personas datu pārzinis

Jūsu personas datu pārzinis ir Latvijas kompānija ARDE LINE. Personas datu pārzinis atbild par to, lai apstrādātu datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

ARDE LINE SIA
PVN Reģ. Nr. LV40103673722
Dārzciema iela 53
LV-1082, Rīga
LATVIJA

Kādi jūsu kā klienta personas dati tiek apkopoti un kādēļ?

Šajā sadaļā tiek aprakstīti personas datu apstrādes nolūki, apstrādāto personas datu kategorijas, kā arī juridiskais pamats, saskaņā ar kuru uzņēmumā ARDE LINE notiek jūsu kā klienta personas datu apstrāde.

1. Pasūtījumu apstrāde

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

Juridiskais pamats: pirkuma līguma saistību izpilde.

Glabāšanas periods:

Personas dati tiek glabāti, kamēr Jūs esat aktīvs pircējs.

2. Produktu un pakalpojumu mārketings

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

Lai noteiktu, kāda veida mārketinga vai tiešā mārketinga aktivitātes izmantot, mēs analizējam tālāk norādīto.

Juridiskais pamats:

Apstrāde ir nepieciešama jūsu un mūsu interesēs, lai reklamētu produktus un pakalpojumus.

Glabāšanas periods:

Tik ilgi, kamēr jums būs noderīgs mūsu saziņas saturs (ja nebūsiet skaidri atsaucis(-kusi) savu piekrišanu).

3. Klientu apkalpošanas pārvaldība

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

Juridiskais pamats: Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama jūsu un mūsu interesēs, lai pārvaldītu klientu apkalpošanu.

Glabāšanas periods:

Klientu atbalsta dienesta saziņas materiāli tiek glabāti 36 mēnešus. 

4. Juridisku pienākumu izpilde

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

Tālāk norādītas personas datu kategorijas, kuras var tikt apstrādātas.

Juridiskais pamats: juridisku pienākumu izpilde.

Glabāšanas periods:

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu atbilstošās juridiskās saistības.

5. Mūsu pakalpojumu, produktu un klientiem paredzēto sistēmu novērtēšana, attīstīšana un uzlabošana

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

Šādā nolūkā mēs veicam vispārēju apkopotu datu analīzi (nevis analīzi par atsevišķām personām) par tālāk norādīto informāciju.

Juridiskais pamats: leģitīmas intereses. Apstrāde ir nepieciešama mūsu un jūsu leģitīmajās interesēs, lai novērtētu, pilnveidotu un uzlabotu mūsu pakalpojumus, produktus un sistēmas.

Glabāšanas periods:

Kamēr Jums ir aktīvs konts ARDE LINE.

Pēc Jūsu konta anulēšanas, Jūsu dati tiks dzēsti. 

6. Pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršana un pret uzņēmumu vērstu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana un novēršana

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

Juridiskais pamats: juridiski pienākumi, ja tādi ir, vai leģitīmas intereses (ja juridisku pienākumu nav), ja apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmajās interesēs novērst ļaunprātīgu pakalpojumu izmantošanu vai izmeklēt un novērst noziedzīgu nodarījumu pret uzņēmumu.

Glabāšanas periods:

Tik ilgi, cik nepieciešams, lai novērstu krāpniecību un citus pārkāpumus un/vai ziņotu par krāpniecību un citiem pārkāpumiem. Video ieraksti tiek glabāti atbilstoši vietējiem tiesību aktiem vai ne ilgāk par 30 dienām. 

7. Personalizētu pakalpojumu nodrošināšana

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

Lai varētu izpildīt savas saistības, uzņēmums veic dažāda veida analīzi, piemēram,

Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu izpildīt savas saistības,.

Glabāšanas periods:

Līdz dalības beigām.

Pēc Jūsu konta anulēšanas, Jūsu dati tiks dzēsti. 

Personas datu kopīgošana un nodošana

Personas dati apstrādes nolūkā var arī tikt nodoti citiem uzņēmumiem, ar kuriem ARDE LINE sadarbojas, piemēram, mārketinga jomā (drukas un izplatīšanas, mediju aģentūras u.c.), izplatīšanā un pārvadāšanā, maksājumu risinājumu un IT pakalpojumu jomā. Ja jūsu personas dati tiek kopīgoti ARDE LINE partneriem, tie tiks apstrādāti saskaņā ar ARDE LINE norādījumiem un ARDE LINE uzdevumā, kā arī tikai tādā nolūkā, kas atbilst nolūkam, kādā ARDE LINE vāca datus.

Turklāt uzņēmumam ARDE LINE var būt arī juridisks pienākums sniegt informāciju valsts iestādēm (piemēram, policijai un nodokļu iestādēm). ARDE LINE var arī sniegt personas datus maksājumu risinājumu nodrošinātājiem, piemēram, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un bankām, un vispārēju preču un transporta pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, loģistikas uzņēmumiem un kravu pārvadātājiem. Šādos gadījumos partneri apstrādā datus kā neatkarīgi personas datu pārziņi saskaņā ar to privātuma politikām un vadības norādījumiem.

Personas datu glabāšana

Datu apstrāde atbilst tiesību aktu prasībām; tas nozīmē, ka informācija par personu netiek glabāta ilgāk nekā tas nepieciešams apstrādes nolūkam. Praksē tas nozīmē to, ka informācija, kas vairs nav aktuāla vai nepieciešama analīzēm, tiešajam mārketingam vai apkopošanas nolūkiem, tiek dzēsta. Mārketinga nolūkos mēs neizmantojam informāciju par pirkumiem, kas ir vecāka par trim gadiem. Tomēr visa personas datu apstrāde ir pakļauta augsta līmeņa drošībai un slepenībai.

Jūsu tiesības un izvēles iespējas

Tiesības piekļūt datiem

Mēs vēlamies būt atklāti un pārskatāmi attiecībā uz jūsu informācijas apstrādi. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kādi personas dati tiek apstrādāti, jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem datiem, ko mēs sniegsim jums tā dēvētajā "reģistra" formā (mērķis, personas datu kategorijas, personas datu saņēmēju kategorijas, glabāšanas termiņi vai kritēriji glabāšanas termiņu noteikšanai, informācija par datu vākšanas vietu). Ja mēs saņemam pieprasījumu piekļūt datiem, mēs varam lūgt sniegt papildinformāciju, lai pārliecinātos, kādai informācijai vēlaties piekļūt un ka mēs izpaužam informāciju personai, kurai to drīkst izpaust.

Tiesības labot

Jums vienmēr ir tiesības pieprasīt labot jūsu personas datus, ja tie nav pareizi. Noteiktā nolūka ietvaros jums ir arī tiesības papildināt nepilnīgus personas datus.

Tiesības uz dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt dzēst personas datus, kurus mēs apstrādājam tālāk aprakstītajos gadījumos.

Mēs varam neizpildīt jūsu pieprasījumu dzēst datus, ja mums ir juridiski pienākumi, saskaņā ar kuriem to darīt nav atļauts. Tas var būt tādā gadījumā, kad apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu tiesības uz vārda brīvību un informāciju, izpildītu mums uzliktu juridisku pienākumu vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tiesības ierobežot apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi.

Tiesības iebilst pret noteiktiem datu apstrādes veidiem 

Leģitīmas intereses Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi, kas notiek uz mūsu leģitīmo interešu pamata, ja jums ir personiski iemesli, kas saistīti ar attiecīgo situāciju. Taču mēs varam turpināt apstrādāt jūsu informāciju, neskatoties uz jūsu iebildumu pret datu apstrādi, ja mums ir obligāti leģitīmi iemesli datu apstrādei, kas ir svarīgāki par jūsu tiesībām uz privātumu.

Tiešais mārketings (tostarp analīze, kas veikta tiešā mārketinga nolūkā)

Jums ir iespēja iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkā. Iebildums attiecas arī uz personas datu analīzi (tā dēvēto profilēšanu), kas tiek veikta tiešā mārketinga nolūkā.  Ja iebilstat pret tiešo mārketingu, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi šādam nolūkam, kā arī visa veida tiešā mārketinga darbības.

Jums, protams, ir iespēja pēc saviem ieskatiem atteikties no sūtījumiem un personiskiem piedāvājumiem konkrētos kanālos. Jūs varat izvēlēties, piemēram, saņemt piedāvājumus no mums tikai e-pastā, nevis īssziņās. Šādā gadījumā jums nevajadzētu iebilst pret personas datu apstrādi, jo tad mums būtu sarežģīti noteikt, kāda veida reklāmas varētu būt jums svarīgas. Ja izvēlaties atteikties no mūsu veiktās jūsu personas datu apstrādes tiešā mārketinga nolūkā, jums nebūs iespējas saņemt personiskus piedāvājumus no mums.

Ja vēlaties atteikties no ziņojumu saņemšanas ARDE LINE lietotnē, jūs to varat izdarīt jūsu ierīces vispārīgajos iestatījumos.

Tiesības uz datu pārnešanu

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai ar jums noslēgta līguma saistību izpildi, jums ir tiesības pieprasīt nodot datus, kas saistīti ar jums vai kurus jūs esat sniedzis mums, citam personas datu pārzinim (piemēram, datu ports).

Politikas izmaiņas

Šī privātuma politika var tikt atjaunināta, lai izlabotu neatbilstības vai ieviestu jaunas juridiskas vai tehniskas prasības. Nesenāk atjaunināto privātuma politikas versiju vienmēr varēs atrast šajā lapā. Nozīmīgu izmaiņu gadījumā (piemēram, attiecībā uz personas datu apstrādes nolūkiem vai personas datu kategorijām) jūs saņemsiet informāciju par to e-pastā vai ardeline.com.

 

Pēdējoreiz atjaunināta 12/12/2018